fbpx
infolinia: 888 381 100 e-mail: travel@majery.pl

BEZPIECZNE KOLONIE – MAJERY 2020

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PROCEDURY ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN, GIS I MZ

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia dzieci oraz kadry podczas organizowanego przez nas wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju wprowadzamy kilka niezbędnych zmian. Postaramy się, aby były one jak najmniej uciążliwe i nie przeszkodziły dzieciom w spędzeniu radosnego i owocnego czasu na koloniach.

1. Podczas każdego turnusu obowiązywać będzie zrozumiały dla Uczestników Regulamin pobytu z zasadami higieny. Kadra zostanie przeszkolona z zasad bezpieczeństwa w czasie COVID-19 oraz z obowiązujących procedur, również dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Po przyjeździe na miejsce wypoczynku dzieci zostaną nauczone przestrzegania wzmożonych zasad higieny oraz zasad zachowania koniecznego dystansu społecznego.
2. W każdym miejscu wypoczynku liczba kontaktów z osobami z zewnątrz zostanie ograniczona do minimum. Większość ośrodków/hoteli, w których organizujemy kolonie wynajęta została na wyłączność, tylko dla naszej kolonii.
3. Rodzice/Prawni opiekunowie Uczestnika kolonii zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzają, że:

  • Uczestnik kolonii w dniu wyjazdu nie ma infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną;
  • Dziecko nie zamieszkuje z osobą przebywającą aktualnie na kwarantannie;
  • Uczestnik w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

4. Osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę musi również spełniać powyższe wymagania. Rodzice nie wchodzą do autokaru, a w czasie zbiórki zachowują dystans społeczny.
5. Wszystkie osoby z Kadry oraz personelu ośrodka/hotelu spełniają powyższe warunki.
6. Rodzice zobowiązują się do odbioru dziecka z kolonii (do 12h) w przypadku wystąpienia objawów choroby (gorączka, kaszel, katar, duszności) – o tej konieczności decyduje lekarz.
7. Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora w Karcie Kwalifikacyjnej o chorobach przewlekłych, na które choruje dziecko, a które mogą je narazić na cięższy przebieg zakażenia. W przypadku chorób przewlekłych konieczne jest również dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
8. Rodzice zaopatrują Uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
9. Ośrodki/hotele przeznaczone będą tylko dla naszej kolonii lub będą dla nas wyodrębnione strefy ograniczające kontakt dzieci z osobami postronnymi.
10. W pokojach zakwaterowane mogą być maksymalnie 4 osoby, z tej samej grupy, przy zachowaniu przynajmniej 4m2/Uczestnika.
11. Każdy ośrodek zapewnia pomieszczenie izolacji dla osób z objawami choroby zakaźnej.
12. Dystans społeczny utrzymywany będzie podczas kwaterowania, podziału na grupy, pobytu, prowadzonych zajęć.
13. Przed turnusem obiekt będzie wysprzątany, a powierzchnie dotykowe zdezynfekowane. Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, włączniki) oraz toalety będą na bieżąco dezynfekowane.
14. Organizator zapewnia środki higieniczne dla Kadry i Uczestników oraz indywidualne środki ochrony osobistej dla Kadry.
15. Zapewniona będzie stała obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki/ratownika medycznego/lekarza.
16. Przy wejściach do budynku oraz pomieszczeń wspólnie użytkowanych umieszczone będą dozowniki z płynem odkażającym. Kadra i Uczestnicy regularnie myją i dezynfekują ręce (w łazienkach wywieszone zostaną odpowiednie plakaty).
17. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
18. Uczestnikom i Kadrze regularnie mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym (wymagana jest pisemna zgoda Rodziców/Prawnych opiekunów przed wyjazdem).
19. W czasie posiłków, jeśli to możliwe, przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy. Posiłki wydawane będą zmianowo, a po każdej grupie blaty stołów i krzesła będą dezynfekowane.
20. Postój w czasie transportu zapewniony będzie w miejscach gwarantujących ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
21. Grupy Uczestników liczyć będą do 12-14 osób, w zależności od wieku dzieci. Organizacja zajęć uniemożliwi bezpośredni kontakt między różnymi grupami.
22. Zalecamy rezygnację z odwiedzin Uczestników na koloniach.
23. Program kolonii realizowany będzie w ośrodku/hotelu, terenie zielonym wokół i w najbliższej okolicy. Infrastruktura, sprzęt sportowy i przybory będą regularnie dezynfekowane.
24. Sale do zajęć mają powierzchnię nie mniejszą niż 4m2/Uczestnika. Sale będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.